تاریخ: ۱۱:۰۶ :: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
حكم شرعي اعتكاف بدون روزه گرفتن

در خصوص فردي كه به علت بيماري از روزه گرفتن معذور است، مي تواند بدون روزه گرفتن اعتكاف كند، اين گونه پاسخ داده شده است.

اعتكاف كند، اين گونه پاسخ داده شده:

همه مراجع: خير، چون روزه شرط صحّت اعتكاف است.

تبصره. ترديدى نيست كه اصل توقف در مسجد و عبادت، خود مستحب و داراى ثواب است؛ هر چند به عنوان اعتكاف نباشد.