گروه: . / سیاسی / دولت
تاریخ: 15:45 :: 2021/09/01
نمکی به عنوان مشاور وزیر بهداشت منصوب شد

وزیر بهداشت، در حکمی علی نمکی را به عنوان مشاور و دستیار امور ویژه وزیر منصوب کرد.

وزیر بهداشت، در حکمی علی نمکی را به عنوان مشاور و دستیار امور ویژه وزیر منصوب کرد.