تاریخ: 14:20 :: 2021/01/19

پایگاه خبری ملی

مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

پایگه خبری ملی با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خود را آغاز نموده است . هدف اصلی فعالیتهای خبری این پایگاه ، نگاه همه جانبه و فارغ از جهت گیریهای سیاسی به موضوعات کشور با نگاه ملی است.

این مجموعه خبری هیچ وابستگی جناحی و سیاسی نداشته و می کوشد در موضع گیریهای خود همواره مصالح و منافع ملی را در نظر داشته باشد. رویکرد اصلی این مجموعه حوزه های مغفول مانده در عرصه خبر در راستای حمایت از توان ملی و خود اتکایی ملی است.

  سردبیر : محمد روحبخش