تاریخ: 15:30 :: 2021/07/24
کمبود نیروی انسانی، مهم‌ترین چالش بیمارستان‌ها در پیک پنجم کرونا

رئیس بیمارستان سینا، مهم‌ترین چالش بیمارستان‌ها در پیک پنجم کرونا را کمبود نیروی انسانی دانست.

رئیس بیمارستان سینا، مهم‌ترین چالش بیمارستان‌ها در پیک پنجم کرونا را کمبود نیروی انسانی دانست.