گروه: . / فرهنگی
تاریخ: 13:05 :: 2021/08/04
آمریکا آغازگر جنگ سایبری است اما کشور‌های بلوک شرق را متهم می‌داند

یک کارشناس مسائل بین الملل گفت: آمریکا قبل از اینکه سایر کشور‌ها حتی بدانند اینترنت و فضای سایبری چیست این جنگ را شروع کرده، اما از آنجا که به دنبال ژست روشنفکری و حمایت از آزادی بیان و عقیده است مظلوم نمایی و فرافکنی می‌کند؛ و کشور‌های بلوک شرق را متهم می‌کند.

یک کارشناس مسائل بین الملل گفت: آمریکا قبل از اینکه سایر کشور‌ها حتی بدانند اینترنت و فضای سایبری چیست این جنگ را شروع کرده، اما از آنجا که به دنبال ژست روشنفکری و حمایت از آزادی بیان و عقیده است مظلوم نمایی و فرافکنی می‌کند؛ و کشور‌های بلوک شرق را متهم می‌کند.