1. نوشته هایی با برچسب هزینه واکسن سازی در ایران

در آینده ای نزدیک قرار است همه واکسن سازها با یک آزمایشگاه مرجع و انبار مشترک در راستای کاهش هزینه های تولید و ایجاد زیرساخت، به تولید واکسن های مورد نیاز کشور بر پایه دانش بپردازند.

تبلیغات
تبلیغ
gardeshgar
تبلیغ 3