1. نوشته هایی با برچسب نسخ خطی
کنسرسیوم ملی خریداری نسخ خطی راه اندازی شود

حبیب الله عظیمی معتقد است راه اندازی کنسرسیوم ملی خریداری نسخ خطی سرعت انتقال نسخه‌های خطی از منازل و کتابخانه‌های شخصی به کتابخانه‌های بزرگ کشور را بیشتر می‌کند.

تبلیغات
تبلیغ
gardeshgar
تبلیغ 3