1. نوشته هایی با برچسب ملوانان
کوکائین و ملوانان زیردریایی کشور دزدان و راهزنان بزرگ (GBR)

هفت ملوان بریتانیای که قرار بود به رهگیری زیردریایی روسیه بپردازند به دلیل مصرف کوکائین از خدمت برکنار شدند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet