1. نوشته هایی با برچسب سبد
رقم سبد معیشت کارگران مشخص شد

مبلغ سبد معیشت کارگران ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان با میانگین ۳.۳ نفر محاسبه و به تایید کمیته دستمزد رسید.

تبلیغات
تبلیغ
gardeshgar
تبلیغ 3