1. نوشته هایی با برچسب خقوقی
در مذاکرت رژیم حقوقی خزر به چه فرمول‌های حقوقی استناد کردیم؟

تیم حقوقی که از طرف ایران مامور به تنظیم این سند شده بودند با خیلی از مباحث حقوقی آشنا نبوده‌اند. 

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet