1. نوشته هایی با برچسب بیمه سینا
انتصاب سوال برانگیز و بی صدا در بیمه سینا
وقتی مستضعفان خیلی مهم نیستند

 معنی کلمه قحط الرجال این است که مدیرانی که ناکارامدی آنها اظهرومن الشمس است دوباره بازتولید و در سمتهایی مثلمدیرعاملی بیمه سینا توسط بنیاد مستضعفان قرار است بکارگماره شوند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet